Chucks Bar

Address: 
600 N Santa Fe Ave, Salina, KANSAS 67401